English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|آشنایی با سازمان
سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠
اخبار > کتاب دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسائل حقوق بشری


  چاپ        ارسال به دوست

به زبان آذری در نخجوان منتشر شد؛

کتاب دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسائل حقوق بشری

به همت وابسته فرهنگی کشورمان در نخجوان کتاب دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) درباره مسائل حقوق بشری به زبان آذری ترجمه و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی کشورمان گفت: حفـظ حقـوق بشـر و کرامـت انسـانی از مباحـث اساسـی و مـورد تأمـل در هـر جامعـه ای اسـت و دولتمـردان کشـورهای مختلـف هریـک بـه گونـه ای سـعی دارنـد حتـی در ظاهـر دم از آن بزننـد. مقـام معظـم رهبـری ( مدظله العالــی )  در بیانـات مختلـف خـود و در مراسـم گوناگـون دیـدگاه خـود را نسـبت بـه ایـن امـر مهـم آشـکار سـاخته و بـه گــوش جهانیــان رســانده اند. در ایــن کتاب بیانــات و دیدگاه هــای حضــرت آیــت الله خامنــه ای (مدظله العالــی)  دربـاره حقـوق بشـر و برخـی از مـوارد نقـض آن توسـط بزرگتریـن مدعـی دروغیـن حقـوق بشـر یعنـی آمریـکا بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت.  

در ایـن نوشـته سـعی شده تـا دیـدگاه مقـام معظــم رهبــری را دربــاره حقــوق بشــر مــورد بررســی قـرار داده و باتوجـه بـه سـخنان ایشـان، نظـرات وی را دربـاره مسـائل مختلفـی کـه بـه نوعـی بـا حقـوق بشـر و نقـض آن مرتبـط هسـتند، جویـا شـد. حضــرت آیــت الله خامنــه ای (مدظله العالــی) معتقدنـد کشــور آمریــکا بزرگتریــن ناقــض حقــوق بشــر اســت و نبایــد ادعــای حقــوق بشــر داشــته باشــد. در این‌بــاره ایشــان می فرماینــد: آمریکایی هــا حــق ندارنــد نــام حقـوق بشـر را بـر زبـان جـاری کننـد. کسـانی کـه لکـه ننــگ کارهایــی از قبیــل زنــدان گوانتانامــو و ابوغریــب و بمبــاران مناطــق مســکونی در عــراق و افغانســتان و جاهــای دیگــر روی پیشــانی آنهاســت، مظهــر نقــض حقــوق بشــر، خــود آنهــا هســتند؛ این‌هــا وقاحــت دارنــد کــه بــاز هــم از حقــوق بشــر حــرف میزننــد. کشــورها را متهــم میکننــد بــه حمایــت از تروریســم! تروریســتها زیــر بــال خــود آمریکایی هــا رشــد کرده انــد.

در بخشی دیگر از کتاب بــه تفــاوت حقــوق بشــر در گفتمــان اسـلام و غــرب از نظر معظم له ؛حقـوق بشـر در سـایه ی اسـلام و حکومـت اسـلامی تأمیــن می شــود؛ اســلام اســت کــه میگویــد:" ان  الحکم الا لله امر الا تعبــدوا الا ایاه، این حکم، هر حاکمیت ظالمانـه ای را نفـی میکنـد. هیـچ کـس حـق نــدارد بــر مــردم حاکمیــت داشــته باشــد؛ مگــر آنکــه دارای معیارهــای پذیرفتــه شــده باشــد و مــردم او را پذیرفتــه باشــند. و در ادامه کتاب به مباحثی همچون مــوارد نقــض حقــوق زنــان در غرب، حقــوق اقلیتهــا و مســئله فلســطین از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری بیــان میشــود.

این کتاب بر اساس تحقیقات سرکار خانم اکرم فضلی خانی ،از محققین و فعالین حقوق بشر و امور زنان  تهیه و تنظیم شده است.

این کتاب مرجع خوبی برای علاقمندان به دیدگاه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و محققان، اساتید و دانشجویان درباره حقوق بشر در گفتمان اسلام و غرب کاربرد دارد.

ربیعی افزود:ترجمه این کتاب به زبان آذربایجانی می تواند در نشان دادن برخـی از مـوارد نقـض حقوق بشر توسـط بزرگتریـن مدعـی دروغیـن حقـوق بشـر یعنـی آمریـکا برای ملت این منطقه موثر باشد.

این کتاب به همت وابستگی فرهنگی کشومان در نخجوان ترجمه شده است علاقمندان می توانند در روز های آتی به آدرس https://nakhchivan.icro.ir سایت نمایندگی فرهنگی نخجوان مراجعه و فایل  الکترونیکی این کتاب را دریافت نمایند.

 این پنجمین کتابی است که وابستگی‌ فرهنگی کشورمان در نخجوان از سال گذشته تاکنون ترجمه و منتشر می کند. 

انتهای پیام/م


١١:١٣ - چهارشنبه ٢٣ تير ١٤٠٠    /    شماره : ٧٧١٣١٥    /    تعداد نمایش : ١٥٣٠خروج
 

گزارش تصويري
 • برگزاري ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین
  به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آکادمی علوم چین، ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین با حضور اندیشمندان، استادان و محققان دو کشور به صورت مجازی و به شکل وبینار برگزار شد.

 • برگزاری «محفل شعر امام رضا(ع)» در راولپندی پاکستان
  رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به مناسبت دهه کرامت، همایشی با عنوان «محفل شعر امام رضا(ع)» در خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی پاکستان برگزار کرد.

 • بازدید رایزن فرهنگی کشورمان از بیست‌و‌دومین دوره نمایشگاه کتاب بغداد
  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق از بیست‌و‌دومین دوره نمایشگاه کتاب بغداد بازدید کرد.

 • تکاپوی مسلمانان جهان در روزهای پایانی رمضان + عکس
  تصاویر منتشر شده از روزهای ماه رمضان و تکاپوی مردم روزه‌دار نشان می‌دهد که شور و حال روزه‌داران سراسر جهان با روزهای اول ماه رمضان چندان تفاوتی نکرده است.

 • رونمايي از فصلنامه «الدراسات الادبیة» به زبان‌های فارسی و عربی در لبنان
  از سوي رايزني فرهنگي ايران در لبنان، فصلنامه «الدراسات الادبیة» به زبان‌های فارسی و عربی در «باغ زيتون» رونمايي شد.